Těžební zbytky (klest, stromové vršky a podobně) je možno buď ponechat na místě těžby nebo je dále využít. Možnost ponechání upřednostňují převážně ochránci životního prostředí. Na většině lokalit však z hlediska ochrany životního prostředí neexistují racionální důvody k ponechávání tohoto dále využitelného  materiálu. Naopak z pohledu ochrany lesa lze hodnotit zpracování těžebních zbytků pozitivně (ochrana proti řadě kůrovců). Pokud tedy je na lokalitě větší množství těžebních zbytků, může to znamenat další zdroj financí pro majitele. 

Mimo využití vlastních těžebních zbytků se ještě nabízí zpracování pařezů a kořenů. To je však podle zákona o lesích 289/1995 Sb. umožněno jen při mimořádných těžbách (výstavba komunikací a podobně).

Výrobní řetězec se skládá z přípravy materiálu, jeho zpracování (štěpkování, drcení, svazkování atd.), dopravy a skladování.

Příprava materiálu

Naše společnost klade maximální důraz na minimalizaci negativních vlivů na životní  prostředí. Proto používá osvědčené způsoby vyvážení těžebních zbytků z místa těžby na místo zpracování. Příprava těžebních zbytků k následnému využití však začíná mnohem dříve než okamžikem příjezdu našich pracovníků. Je potřeba již při plánování těžby počítat se sběrem klestu a tomu přizpůsobit vlastní těžbu. Účelem je snížit znečištění klestu zeminou a kameny na minimum a zároveň ulehčit jeho pozdější vyvážení. 

V případě těžby technologií motomanuální (těžař s JMP) je vhodné stromy kácet vršky na jedno místo / do pásu (a tím již vytvářet hromady klestu). Při těžbě harvestory je situace jednodušší. Operátor umísťuje klest do hromad. Vždy je však nutné zamezit přejíždění těžké techniky přes tyto hromady. 

Osvědčeným způsobem vyvážení těžebních zbytků je nasazení vyvážecích souprav. Existují samozřejmě i jiné způsoby, ty jsou ale obvykle buď v našich podmínkách neefektivní (balíkovače) nebo nadměrně poškozují stanoviště a znečišťují materiál. 

Vyvezený klest se skladuje v hromadách vysokých 3–4 m ve tvaru obráceného „V“. Tím je umožněno stékání vody a materiál se neznehodnocuje. Naše společnost jako jediná v ČR používá při skladování klestu speciální lepenku, která chrání klest nejen před deštěm, ale také před sněhem. Díky tomu se hodnota materiálu časem zvyšuje.

Zpracování těžebních zbytků

Při zpracování klestu se často používají drtiče. Jejich výhodou je vyšší odolnost při znečištění zeminou a kameny, čemuž u těžebních zbytků nelze nikdy absolutně zabránit. Naše společnost provozuje velkokapacitní drtící linku Vermeer HG 6000 taženou tahačem Scania s hydraulickou rukou Loglift. Tato drtící linka je schopna produkovat různé frakce podle přání odběratele.

Pokud je materiál neznečištěný, je vhodné jej zpracovat štěpkovačem. Ten je sice náchylnější vůči příměsím, ale produkuje hmotu hodnotnější. Naše společnost disponuje štěpkovačem MusMax Terminator 9XL umístěným na podvozku Tatra 815. Opět je možno změnit výstupní frakci podle přání odběratele. 

Poslední možností zpracování těžebních zbytků je balíkovaní na pasece. Tyto balíky se převážejí přímo k odběrateli a ten si je vlastními prostředky štěpkuje. Tento systém byl na území ČR také zkoušen, ale příliš se neosvědčil. 

Při prvních výchovných těžbách ještě připadá v úvahu použití akumulativní štípací hlavice. Tato speciální hlavice je umístěna na harvestoru nebo vyvážecí soupravě. Její hlavní výhodou je čistota zpracovávaného materiálu – ten se během celého procesu nedotkne země. Využívá se hlavně ve Skandinávii, ale její potenciál je určitě i v ČR veliký.

Doprava štěpky

Při zpracování na přístupných lokalitách je štěpka ukládána přímo do návěsu silniční soupravy. Pokud je místo pro silniční soupravu nedostupné používá naše společnost pro odvoz štěpky na meziskládku nákladní automobily nebo traktory velkoobjemovým návěsem.

Silniční soupravy jsou vybaveny speciálními velkoobjemovými návěsy s takzvanou „walking-floor“ podlahou. Ta umožňuje snadnou a rychlou vykládku štěpky u odběratele.

Na dlouhé vzdálenosti využívá naše společnost služeb ČD Cargo a.s., které nově provozují speciální přepravní zásobníky (kontejnery) tzv. WoodTainer. Využití železniční dopravy významně ulehčuje nejen silnicím, ale především životnímu prostředí.

Skladování

Jako nejvýhodnější okamžik výrobního řetězce se pro skladování jeví chvíle, kdy je klest ponechaný na hromadách. V ideálním případě se těžební zbytky nacházejí na dobře přístupném místě a jsou správně uloženy. Tím pádem nedochází k poklesu jejich hodnoty například hnilobnými procesy, ale naopak se jejich hodnota díky poklesu vlhkosti zvyšuje.

Jak je uvedeno výše naše společnost jako první v ČR využívá při skladování klestu krytí speciální lepenkou. Ta umožňuje rychlý odtok vody a při následném zpracování je lehce rozsekána spolu s klestem. 

Skladovat lze i vyrobenou štěpku. U té však postupem času při venkovním uskladnění dochází k výrazné degradaci. Navíc při dlouhodobějším skladování hrozí samovolné vznícení.